KKK

Ava kõik KKK

See uuring

Uuringusse ASPECT otsitakse osalejaid, et hinnata Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteerituse eksperimentaalravimi tõhusust ja ohutust.  Sellesse uuringusse sobiv osaleja peab vastama järgmistele tingimustele:

  • vanusevahemik 50–90 eluaastat; [kaasa arvatud]
  • tõenäolise Alzheimeri tõve tüüpi dementsuse diagnoos;
  • igapäevaelu segava mõõduka või raske agiteerituse esinemine;
  • tal on usaldusväärne hooldaja, kes veedab osalejaga vähemalt 2 tundi päevas 4 päeval nädalas ning on nõus ja suuteline järgima kõiki uuringu nõudeid.

On ka lisakriteeriumid, millest osad leiate sellest veebiküsitlusest, ning mõned, millest uuringumeeskond räägib teiega esimesel vastuvõtul uuringukeskuses.

Uuring ASPECT hõlmab uuringuga seotud vastuvõttudel käimist, uuringuprotseduuridel osalemist, uuringuravimi (eksperimentaalravimi või platseebo) võtmist ja info edastamist osaleja käitumise kohta. 

Esmavisiit annab Teile võimaluse järgnevaks.

  • Saada rohkem teada uuringu ASPECT kohta. Vesteldes uuringukeskuses uuringu koordinaatoriga, saate rohkem teada osalemise kohta selles kliinilises uuringus.
  • Küsida enda jaoks olulisi küsimusi. Võite küsida kõike, mida sooviksite teada selle uuringu või kliiniliste uuringute kohta üldiselt.
  • Otsustage, kas uuring ASPECT võiks Teile sobida. Pärast uuringu koordinaatoriga vestlemist ja täpsema info saamist uuringu kohta hindavad uuringukeskuse töötajad, kas Te vastate eelsõelumistingimustele. Juhul kui Te vastate eelsõelumistingimustele, on Teil võimalik otsustada, kas osalemine on Teie jaoks õige valik. Kui nõustute osa võtma, palub keskus Teil läbi lugeda ja allkirjastada nõusoleku vormi.

Kui osaleja uuringusse sobib, kestab osalemine kuni 20 nädalat, mille jooksul toimub kuni 10 vastuvõttu uuringukeskuses. Uuringu koordinaator vastab kõigile küsimustele, mis teil uuringu ASPECT kohta võivad tekkida.

Eksperimentaalravim, mida uuringus ASPECT uuritakse, on suukaudne kapsel.

Platseebo on aine, milles ei ole toimeainet.  Antud juhul näeb platseebo välja nagu eksperimentaalravim, kuid ei sisalda toimeainet.

Ärge katkestage ühegi ravimi võtmist, v.a juhul, kui seda soovitab uuringukeskuse töötaja või teie raviarst.

Uuringus osalejate tervis ja ohutus on kliinilises uuringukeskuses alati esimene prioriteet.  Rakendatavad abinõud võivad uuringukeskuseti erineda.

Uuringukeskused asuvad kõikjal üle Eesti.

Uuringus osalemine on teile tasuta. Kui kvalifitseerute sellesse uuringusse, osutatakse uuringuga seotud ravi Teile tasuta ja osalejatele võidakse kulunud aja eest tasu maksta.

Uuringud on kavandatud kindla plaani järgi, et katsetada eksperimentaalravimi ohutust ja tõhusust. Vähemalt üks teie antud vastustest ei vastanud selle uuringu osalemiskriteeriumidele. See ei tähenda, et te ei kvalifitseeru tulevasteks uuringuteks.

Teadusuuringud

Teadusuuring (ehk kliiniline uuring) on meditsiiniline uuring, mis on kavandatud eesmärgiga vastata küsimustele võimalike uute ravimite ohutuse ja tõhususe kohta ning kindlaks teha, kui hästi need toimivad. Need uuringud tuleb läbi viia enne võimaliku uue ravimi või ravi heaks kiitmist patsientidel kasutamiseks ja ravimile müügiloa andmist.  

Ravimeid ja meditsiinitooteid on oluline katsetada inimestel, kelle aitamiseks need on mõeldud. Samuti on oluline uuringuid läbi viia paljudel inimestel, kuna inimesed võivad reageerida ravile erinevalt. 

Iga uuringu jaoks töötavad teadlased välja uuringus osalemise kriteeriumid, nt vanus, sugu, varasem ravi ja muud tervislikud seisundid. Kõik soovijad ei pääse uuringust osa võtma. Uuringus osalejad valitakse vastavalt kriteeriumidele ja teadlaste jaoks vajaliku osalejate arvu alusel.

Teadusuuringud on vajalikud ravimite katsetamiseks enne neile müügiloa andmist. Uuringu käigus aset leidev katsetamine annab informatsiooni võimaliku ravimi ohutuse ja tõhususe kohta. 

Üks võimalus kliiniliste uuringute kohta infot leidmiseks on otsingute tegemine veebisaidil www.clinicaltrials.gov. ClinicalTrials.gov on interaktiivne sidusandmebaas, mida haldab USA Rahvuslik Meditsiiniraamatukogu (National Library of Medicine, NLM). Sellest andmebaasist leiab info nii USA föderaalvalitsuse kui ka erasektori rahastatud kliiniliste uuringute kohta. Infot saidil ClinicalTrials.gov uuendatakse regulaarselt ning sealt leiab iga uuringu eesmärgi, kes uuringusse võiks sobida, uuringukeskuste asukohad ja telefoninumbrid, kuhu täpsema info saamiseks helistada.

Nende jaoks, kes uuringusse sobivad, on osalemisel omad plussid:

  • aktiivne osalemine oma tervise eest hoolitsemises;
  • teiste aitamine, andes oma panuse meditsiiniuuringute edendamisse.


Ravimeid ja meditsiinitooteid on oluline katsetada inimestel, kelle aitamiseks need on mõeldud. Samuti on oluline uuringuid läbi viia paljudel inimestel, kuna inimesed võivad reageerida ravile erinevalt. 

Iga uuringu jaoks töötavad teadlased välja uuringus osalemise kriteeriumid, nt vanus, sugu, varasem ravi ja muud tervislikud seisundid. Kõik soovijad ei pääse uuringust osa võtma. Vabatahtlikud võivad uuringust välja jääda osalemiskriteeriumide ja teadlaste jaoks vajaliku osalejate arvu tõttu.

Teadusuuringut võib rahastada organisatsioon, nt ravimifirma, USA föderaalamet, nt sõjaveteranide amet (Department of Veterans Affairs), või erasektor, nt arst või tervishoiuteenuse osutaja. Sponsor määrab uuringukeskuste asukohad, milleks on tavaliselt ülikoolid, meditsiinikeskused, kliinikud, arstipraksised ja/või haiglad.

Valitsuse nõudel tuleb uurijatel anda võimalikele osalejatele selle kohta, mis neid uuringus ees ootab, täpne ja täielik info. Enne uuringuga liitumist tuleb osalejal allkirjastada teadliku nõusoleku vorm, kus on kirjas, et tegu on teadusuuringuga ja osalejal on õigus uuringus osalemine igal ajal katkestada. Teadliku nõusoleku andmine aitab tagada, et võimalik uuringus osaleja mõistaks, mida osalemine tähendab.