Jogi nyilatkozat

A megállapodás elfogadása. Amikor Ön felkeresi és használja a Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com) által üzemeltetett www.ASPECTTrial.com honlapot (a továbbiakban „honlap”), az alábbi felhasználási feltételek érvényesek az összes vonatkozó jogszabállyal egyetemben. A honlap felkeresésével és böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, valamint tudomásul veszi, hogy az Ön és a Clinical Trial Media között létrejött, a honlap tartalmához való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatos bármilyen korábbi megállapodás érvénytelenné válik és hatályát veszti.

A honlap használatának célja. A Clinical Trial Media a honlapot személyes tájékoztatás, oktatás és kommunikáció céljából üzemelteti.  Ön bármikor szabadon böngészhet a honlapon.  A honlapon megjelenő anyagokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra töltheti le, és csak olyan formában, hogy azokról nem távolítja el a szerzői jogra és egyéb tulajdonjogokra vonatkozó közleményeket.  A Clinical Trial Media írásos beleegyezése nélkül a honlap tartalmát – a szöveges és képi információkat is beleértve – terjeszteni, módosítani, továbbítani, újrafelhasználni, újra közzétenni vagy kereskedelmi célokra felhasználni tilos.  Ön tudomásul veszi, hogy a Clinical Trial Media nem szavatolja, hogy a honlapon található információk alkalmasak vagy hozzáférhetők az Egyesült Államok területén kívüli használatra. Tilos a honlaphoz való hozzáférés olyan országokban, ahol a honlap tartalma törvényileg tiltottnak vagy nemkívánatosnak minősülhet.  A honlap megtekintése más országokban csak egyéni kezdeményezésre történhet, és ilyen esetekben a hozzáférést kezdeményező személy felelőssége a vonatkozó helyi törvények betartása.  

Az információk tájékoztató jellege. A honlap nem nyújt orvosi tanácsadást. Néhány kivételtől eltekintve a honlapon bemutatott termékek csak engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember által kibocsátott orvosi vényre kaphatók. A honlap nem kíván egészségügyi vagy ahhoz hasonló szakmai szolgáltatásokat vagy tanácsadást nyújtani, továbbá a honlapon megjelenő információk nem helyettesítik az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott orvosi tanácsadást. Ha Önnek ilyen szolgáltatásokra vagy tanácsokra van igénye vagy szüksége, haladéktalanul lépjen kapcsolatba orvossal vagy egy hivatalos egészségügyi szolgáltatóval.

Termékinformációk. A honlap és a honlapon található linkek információkat tartalmaznak egy olyan vizsgálati gyógyszerkészítményről, amelynek értékesítését vagy felírását még nem engedélyezték sem az Egyesült Államokban, sem más országokban.  

Szerzői jog védelme. Egyéb megjegyzés hiányában a honlapon található minden szöveges és képi információ szerzői jogvédelem alatt áll, és a honlap képviselőjének írásos beleegyezése nélkül azok felhasználása a jelen feltételekben, illetve a honlapon megjelenő szöveges tájékoztatóban meghatározott módoktól eltérően tilos. A honlap nem garantálja és nem jelenti ki, hogy a honlapon megjelenő anyagok használatával Ön nem sérti olyan harmadik felek jogait, amelyek nem a honlap tulajdonában vannak, illetve ahhoz nem kapcsolódnak. 

Védjegyek.  A honlapon megjelenő védjegyek, kereskedelmi nevek, logók és szolgáltatási védjegyek (együttesen „védjegyek”) a Clinical Trial Media és más felek bejegyzett és bejegyzetlen védjegyei.  A honlapon található információk közül semmi sem tekinthető engedély vagy jog vélelmezett, estoppel elv alapú vagy egyéb formában történő megadására a honlapon megjelenő védjegyek felhasználását illetően a Clinical Trial Media, illetve más, a honlapon megjelenő védjegyeket tulajdonló harmadik fél írásos engedélye nélkül.  Szigorúan tilos a honlapon megjelenő védjegyek és a honlap egyéb tartalmainak felhasználása a jelen feltételekben meghatározott módoktól eltérően!  Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy a Clinical Trial Media kíméletlenül érvényesíti szellemi tulajdonjogait, és ehhez a törvény által megengedett minden lehetséges eszközt felhasznál, beleértve a büntetőjogi eljárás kezdeményezését is.  

Szavatolás kizárása.  A Clinical Trial Media észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapon megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek, de nem vállal garanciát és nem jelenti ki, hogy az információk pontosak.  A Clinical Trial Media nem vállal sem kötelezettséget, sem felelősséget a honlap tartalmát esetlegesen érintő hibákat vagy hiányosságokat illetően.  A fentiek korlátozása nélkül, a honlapon megjelenő teljes tartalom A MEGTEKINTHETŐ FORMÁBAN ÉRTENDŐ, ÉS NEM FŰZŐDIK HOZZÁ SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALMAZHATÓSÁG, A KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉS ÉS A JOGTISZTASÁG VÉLELMEZETT SZAVATOLÁSÁT.  Felhívjuk figyelmét, hogy egyes joghatóságok nem ismerik el a vélelmezett szavatolás kizárását, így lehet, hogy a fenti kizárások némelyike nem vonatkozik Önre.  A helyi jogszabályokban tájékozódhat a vélelmezett szavatolás kizárására vonatkozó esetleges korlátozásokról.  

Korlátolt felelősség.  Ön saját felelősségére használja és böngészi a honlapot.  Sem a honlap, sem a honlap készítésében, előállításában és közzétételében közreműködő más felek nem vállalnak felelősséget a honlaphoz való hozzáférés és annak használatából eredő közvetlen, véletlen, következményes, közvetett vagy büntető jellegű károkért.  A honlap és/vagy a Clinical Trial Media nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé abban az esetben, ha az Ön számítástechnikai eszközeit vagy egyéb tulajdonát kár éri vagy vírus támadja meg a honlaphoz való hozzáférés, a honlap használata vagy az azon történő böngészés, továbbá a honlapról történő anyagok, adatok, szövegek vagy képek letöltése következtében.  

Tiltott tartalmak küldése. A honlap bizonyos részei lehetőséget nyújtanak arra, hogy Ön hozzáférjen online fórumokhoz, e-maileket küldjön vagy egyéb módon kommunikálja véleményét a honlap felé. A Clinical Trial Media nem hagyja jóvá a felhasználó által küldött üzenetek tartalmát, sőt azok vonatkozásában kifejezetten elutasítja a felelősség- és kötelezettségvállalást. Az Ön hozzászólásai és közlései semmilyen jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, tisztességtelen, lázító, pornográf vagy profán anyagot nem tartalmazhatnak, továbbá semmilyen olyan anyagot, amely bűncselekménynek minősülő, polgárjogi felelősséget maga után vonó vagy egyéb módon törvénysértő magatartásnak minősül. Ezenfelül tilos, hogy hozzászólásai és közlései olyan információkat tartalmazzanak, amelyek: (a) mások jogait vagy adatvédelmi és nyilvánossági jogokat sértenek; (b) szerzői jogvédelem, védjegyoltalom vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt állnak, kivéve, ha az adott jog jogtulajdonosa erre kifejezett írásos engedélyt adott; (c) vírust, hibát vagy más káros anyagot tartalmaznak; vagy (d) használatuk egy másik személy elleni jogellenes összejátszásnak minősül a kereskedelem vagy a verseny korlátozása céljából. A szerzői jogok, védjegyek és egyéb tulajdonjogok megsértéséből, valamint a honlap Ön általi használatából eredő károkért kizárólag Ön felel. 

Információküldés. A honlapnak küldött elektronikus közlésekben megjelenő minden személyes adatra – köztük a személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatokra – a honlap Adatvédelmi szabályzata vonatkozik.  Másrészről az Ön által a honlap részére e-mailben vagy egyéb úton elküldött közlések és anyagok – köztük a nem személyes adatok, kérdések, megjegyzések, javaslatok és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy védett információknak, és ennek megfelelően kezelik őket.  Ennek értelmében Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű, Ön által küldött vagy hozzászólásként megjelentetett közléseket és anyagokat a Clinical Trial Media és kapcsolt vállalatai tetszőleges célra felhasználhatják, korlátozás nélkül beleértve az anyagok sokszorosítását, közzétételét, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, kibocsátását és megjelentetését.  Ezenfelül minden ötletet, koncepciót, know-how-t, eljárást és technikát, amelyet az Ön által a honlapnak küldött közlések tartalmaznak, a Clinical Trial Media szabadon felhasználhat tetszőleges célra, korlátozás nélkül beleértve termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását, forgalmazását és értékesítését ezeknek az ötleteknek, koncepcióknak, know-how-knak, eljárásoknak és technikáknak a felhasználásával.  

Linkek más weboldalakhoz. A Clinical Trial Media nem tekintette át a honlaphoz linkkel kapcsolódó összes weboldalt, és nem vállal felelősséget a külső weboldalak, illetve a honlaphoz linkkel kapcsolt weboldalak tartalmáért. A külső weboldalakhoz és egyéb oldalakhoz Ön a saját felelősségére kapcsolódik. Ha a linkeken keresztül másik weboldalhoz kapcsolódik, győződjön meg arról, hogy tájékozódott az adott weboldalon érvényes jogi nyilatkozatról és adatvédelmi szabályzatról. Ezek eltérhetnek a jelen honlapra vonatkozóktól.

A megállapodás módosítása. A Clinical Trial Media bármikor módosíthatja a honlap használatát szabályozó jelen megállapodás feltételeit. Amennyiben a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételek változnak, a módosított nyilatkozat megjelenik a honlapon. Az esetleges módosítások kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy időről időre nézze át a feltételeket.