Zásady ochrany osobných údajov

Clinical Trial Media, Inc. („CTM“)

Zásady ochrany osobných údajov

Platné od 11. januára 2021

ÚVOD

Spoločnosť CTM sa zaväzuje rešpektovať a chrániť vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, akým spôsobom sa staráme o vaše osobné údaje, ako ich budeme používať a dozviete sa v nich, aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a ako vás zákony chránia.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nastavujú náš prístup k ochrane osobných údajov na celosvetovej báze. Zároveň sme si vedomí toho, že sa uplatňujú rôzne jurisdikcie a právne systémy:

 1. V Spojených štátoch je jurisdikcia Federálnej obchodnej Komisie nadradená nášmu prístupu uplatňovania súladu so zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, nemali by ste pristupovať ani používať žiadnu webovú lokalitu ani službu CTM.
 2. Vo zvyšnej časti sveta sa používajú rôzne právne predpisy a my budeme zvlášť používať a chrániť vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami platnými v oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), ktorý prijal všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a v Spojenom kráľovstve (ďalej len „UK“), ktoré prijalo vlastnú verziu všeobecného nariadenia o GDPR. V oblasti EHP a UK bude mať oprávnený vnútroštátny orgán dohľadu jurisdikciu, ktorá bude nadradená nášmu súladu s nariadeniami v uvedenej krajine. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, nepristupujte ani nepoužívajte žiadnu webovú lokalitu ani službu spoločnosti CTM.

 

OBSAH

 1. ÚČEL
 2. ÚDAJE O VÁS, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
 3. AKO SA ZHROMAŽĎUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 4. AKO POUŽÍVAME A ZVEREJŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 5. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY
 6. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV
 7. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
 8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV STANOVENÉ VO VŠEOBECNOM NARIADENÍ O OCHRANE ÚDAJOV A V ZÁKONOCH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PLATNÝCH V UK
 9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚZEMÍ KALIFORNIE
 10. DEFINÍCIE

1. ÚČEL

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, akým spôsobom spoločnosť CTM zhromažďuje, používa, spracúva a chráni vaše osobné údaje, a dozviete sa v nich, aké sú vaše možnosti pri výbere a spracúvaní osobných údajov.

Je dôležité, aby ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek iné zásady ochrany osobných údajov alebo upozornenie na zákonné spracovanie, ktoré môžeme zverejniť pri špecifických príležitostiach, pri ktorých budeme zhromažďovať alebo spracúvať vaše osobné údaje, aby ste boli úplne oboznámení s tým, ako a prečo vaše osobné údaje používame. Tieto zásady ochrany osobných údajov dopĺňajú iné oznámenia a neanulujú ich.

1.1 KONTROLÓR

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vydávajú v mene spoločnosti CTM, takže kedykoľvek sa v týchto zásadách ochrany osobných údajov spomenie „my“, „nás/nám“ alebo „naše“, znamená to, že za ochranu vašich údajov sme zodpovední my.

Menovali sme úradníka zodpovedného za ochranu osobných údajov, ktorý rieši otázky súvisiace s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie vašich zákonom stanovených práv, obráťte sa na úradníka zodpovedného za ochranu osobných údajov pomocou nižšie uvedených údajov.

1.2 KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naše kontaktné údaje, ktoré môžete použiť v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa zásad ochrany osobných údajov a našich postupov ich spracovania, sú:

Úplný názov právnickej osoby: Clinical Trial Media, Inc.

Meno alebo titul úradníka zodpovedného za ochranu údajov: Henry Shinn

E-mailová adresa: privacy@clinicaltrialmedia.com

Telefónne číslo: 001 516 470 0720

Poštová adresa: 100 Motor Parkway, Suite 528, Hauppauge, NY 11788, USA

URL adresa: https://clinicaltrialmedia.com/request-form

1.3 SŤAŽNOSTI

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť oprávnenému vnútroštátnemu orgánu dohľadu v krajine, v ktorej žijete. Ďalšie informácie o tomto práve a o príslušnom orgáne zodpovednom za ochranu osobných údajov nájdete na webovej lokalite Európskej komisie (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en). Ak sa nachádzajte v UK, prejdite na webovú lokalitu Úradu splnomocnenca pre informácie (ďalej len „ICO”) (www.ico.org.uk). V Spojených štátoch môžete so svojimi otázkami kontaktovať Federálnu obchodnú Komisiu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite https://www.ftc.gov/faq/consumer-protection/submit-consumer-complaint-ftc.

Ocenili by sme však, ak by ste sa so svojimi obavami najskôr obrátili na nás, kým sa rozhodnete kontaktovať národné orgány dohľadu, aby sme ich mohli vyriešiť.

1.4 ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A VAŠA POVINNOSŤ INFORMOVAŤ NÁS O ZMENÁCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov a upozorníme vás aktualizáciou tohto oznámenia. Preto odporúčame si toto oznámenie z času na čas znova prečítať, najmä, ak spolu naďalej riešime potrebné záležitosti. Je dôležité, aby boli vaše osobné údaje, ktoré máme, presné a aktuálne. Prosím, informujte nás o akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, ktorá sa udeje počas nášho prebiehajúceho vzťahu.

1.5 PREPOJENIA NA TRETIU STRANU

Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia na webové lokality, doplnky a aplikácie tretích strán. Kliknutím na tieto prepojenia alebo ich povolením môžete tretej strane umožniť zbierať vaše údaje a zdieľať ich. Neriadime webové lokality tretích strán a ani nie sme zodpovední na ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pri opustení našej webovej lokality vás upozorníme, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov platné pre každú webovú lokalitu, ktorú navštívite.

2. ÚDAJE O VÁS, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Osobné údaje alebo osobné informácie sú akékoľvek informácie, ktoré súvisia s identifikáciou osoby alebo ju umožňujú identifikovať. Nesúvisia však s údajmi, z ktorých bola identita odstránená (anonymizované údaje).

Môžeme zhromažďovať, používať, skladovať a prenášať rôzne kategórie vašich osobných údajov, ktoré sme zoskupili nasledovne:

 • Údaje identity: zahŕňajú krstné meno, priezvisko za slobodna, priezvisko, meno používateľa alebo iný identifikátor, dátum narodenia a rod.
 • Kontaktné údaje: zahŕňajú fakturačnú adresu, adresu doručenia, e-mailovú adresu a telefónne čísla.
 • Finančné údaje zahŕňajú bankové údaje klientov, dodávateľov a agentov, ktoré používame na úhradu platieb, či už nami, alebo pre nás, v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme.
 • Údaje transakcií: zahŕňajú údaje o produktoch a službách, ktoré ste získali alebo zakúpili od nás a/alebo našich pridružených spoločností.
 • Technické údaje: zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP), vaše prihlasovacie údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenia a polohu časovej zóny, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platformu a inú technológiu na zariadeniach, ktoré používate pri pristupovaní na túto webovú lokalitu.
 • Údaje v profile zahŕňajú vaše používateľské meno a heslo, vaše nákupy alebo objednávky, vaše záujmy, preferencie, spätnú väzbu aj odpovede na prieskum/dotazník.
 • Údaje o používaní zahŕňajú údaje o vašom používaní webovej lokality, produktov a služieb.
 • Marketingové a komunikačné údaje zahŕňajú vaše preferencie týkajúce sa marketingových materiálov, ktoré odosielame my alebo naše pridružené spoločnosti.
 • Zdravotné údaje zahŕňajú informácie, ktoré súvisia s akýmkoľvek aspektom vášho zdravia a/alebo následkami vašej účasti na ktoromkoľvek klinickom skúšaní organizovanom našimi klientami.


Môžeme tiež s cieľom ich využitia zhromažďovať, používať a zdieľať
súhrnné údaje, napríklad štatistické alebo demografické údaje. Súhrnné údaje môžu byť odvodené z vašich osobných údajov, ale zákon ich nepovažuje za osobné údaje, lebo nevedú priamo ani nepriamo k odhaleniu vašej identity. Môžeme napríklad zbierať vaše údaje o používaní s cieľom vypočítať percento používateľov, ktoré používajú konkrétnu funkciu danej webovej lokality. Ak však skombinujeme alebo prepojíme súhrnné údaje s vašimi osobnými údajmi spôsobom, ktorý by mohol viesť k vašej priamej alebo nepriamej identifikácii, budeme tieto kombinované údaje spracovávať tak isto, ako keby išlo o osobné údaje a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Okrem zdravotných údajov a prieskumu (prieskumov)/dotazníka (dotazníkov) používaného (používaných) v rámci odvetvia či na vládnej úrovni, na ktorých máme povinnosť sa zúčastniť, zvyčajne nezhromažďujeme žiadne osobné údaje špeciálnej kategórie, ktoré sa vás týkajú (k týmto údajom patria informácie o vašej rase či etnicite, viere či filozofii, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch a členstve v odborových organizáciách).

2.1 NEPOSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak musíme zhromažďovať osobné údaje vzhľadom na zákon alebo podmienky zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a vy nám požadované údaje neposkytnete, nemusíme byť schopní dodržať zmluvu, ktorú sme uzavreli alebo sa snažíme uzatvoriť (napríklad s cieľom poskytnúť vám naše služby). V tomto prípade je možné, že budeme musieť zrušiť produkt alebo službu, ktorú vám poskytujeme. V tomto prípade vás o uvedenom včas informujeme.

3. AKO SA ZHROMAŽĎUJÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Na zhromažďovanie kategórií údajov, ktoré sú opísané vyššie, od vás a o vás, používame rôzne metódy vrátane nasledujúcich:

 • Priame interakcie. Vaše osobné údaje nám môžete odovzdať vyplnením formulárov alebo spoločnou korešpondenciou využitím pošty, telefónu a e-mailu či iným spôsobom. Patria k nim aj osobné údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, ak:
  • žiadate nás o služby alebo výrobky online alebo iným spôsobom,
  • uzatvoríte s nami zmluvu o získaní našich služieb, alebo
  • žiadate, aby sme vám posielali marketingové materiály.
 • Automatizované technológie alebo interakcie. Pri používaní našej webovej lokality môžeme automaticky zhromažďovať technické údaje o vašich zariadeniach, aktivitách a spôsoboch prehľadávania. Tieto osobné údaje zhromažďujeme použitím súborov cookie, denníkov a iných podobných technológií. Môžeme prijať aj technické údaje, ktoré sa vás týkajú, ak navštívite iné webové lokality, na ktorých sa využívajú naše súbory cookie. Tieto súhrnné údaje poskytujú podrobný pohľad o pohybe návštevníkov aj prehľady sekcií, ktoré návštevníci webovej lokality zobrazujú najčastejšie. Pomocou týchto informácií určíme, aká technológia je dostupná na počítačoch návštevníkov lokality, aby sme jej fungovanie mohli ešte viac vylepšiť použitím pokročilejších technológií (napríklad Macromedia Flash). Žiadne z týchto údajov nie sú prepojené s osobnými údajmi.
  • Pasívnym spôsobom zhromažďujeme a zaznamenávame takéto informácie od návštevníkov našej lokality, ako napríklad:
   • typ prehliadača,
   • IP adresa,
   • názov domény,
   • prístupový čas,
   • operačný systém.
 • Zdroje od tretích strán alebo zdroje, ktoré sú dostupné verejne. Vaše osobné údaje môžeme získať od tretích strán alebo verejné prístupných zdrojov informácií, ku ktorým patria:
  • Môžeme získať technické údaje od týchto strán:
   • poskytovatelia analytických služieb, ako napríklad Google,
   • reklamné siete,
   • poskytovatelia vyhľadávacích služieb,
   • portály.
  • Údaje o kontaktoch a transakciách od poskytovateľov technických, platobných a doručovacích služieb.
  • Údaje identity a kontaktné údaje od spoločností zbierajúcich údaje s cieľom predaja (tzv. data broker).

4. AKO POUŽÍVAME A ZVEREJŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme používať len v prípadoch, ktoré nám umožňuje zákon. Vaše osobné údaje budeme používať zvyčajne v týchto situáciách:

 • potrebujeme splniť predmetnú zmluvu, ktorú s vami uzatvárame alebo sme už uzavreli, alebo splniť iné právne záväzky,
 • tam, kde je to nevyhnutné v súvislosti s našimi oprávnenými záujmami (alebo záujmami tretej strany) a vašimi záujmami a základnými právami, aby nedošlo k potlačeniu daných záujmov (platí to v oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru a UK),
 • tam, kde potrebujeme splniť právne záväzky alebo zákonnú povinnosť.

 

V oblasti EHP budeme odosielať priamu marketingovú komunikáciu cez e-mailové alebo textové správy len v prípadoch, pre ktoré i) získame váš výslovný súhlas, alebo ii) alebo kde ste aktuálnym klientom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním marketingových oznámení tým, že nás kontaktujete.

4.1 SPÔSOB, AKÝM POUŽÍVAME A ODKRÝVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Nižšie v tabuľkovom formáte opisujeme spôsoby, akými plánujeme využívať vaše osobné údaje a o aké právne základy sa pri tom opierame. Tam, kde je to vhodné, sme popísali aj naše oprávnené záujmy.

Nezabudnite, že na spracovanie vašich údajov existuje viac zákonných dôvodov v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý vaše údaje používame. Ak potrebujete informácie o konkrétnych zákonných dôvodoch, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, pokiaľ je ich v nižšie uvedenej tabuľke stanovených viac, môžete sa na nás obrátiť.

Účel/aktivita

Kategória údajov

Právny podklad spracovania vrátane oprávneného záujmu

Vaša registrácia ako nového zákazníka

a) Identita

b) Kontakt

Plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli

Na spracovanie a poskytovanie služieb a/alebo plnenie zmluvných záväzkov s vami vrátane vyberania či vymáhania platieb, ktoré nám dlžíte

a) Identita

b) Kontakt

c) Financie

d) Transakcie

e) Marketing a komunikácia

a) Plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli

b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (na opätovné získanie finančných prostriedkov, ktoré nám patria)

Spravovanie nášho vzájomného vzťahu, ktoré zahŕňa:

a) upozorňovanie na zmeny podmienok a zásad ochrany osobných údajov

b) požiadanie o recenziu alebo vyplnenie prieskumu/dotazníka

a) Identita

b) Kontakt

c) Profil

d) Marketing a komunikácia

a) Plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli

b) Nevyhnutné na splnenie právnych záväzkov

c) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (na neustálu aktualizáciou našich záznamov a preskúmanie, akým spôsobom zákazníci využívajú naše výrobky alebo služby)

Povolenie dokončenia prieskumu/dotazníka

a) Identita

b) Kontakt

c) Profil

d) Využitie

e) Marketing a komunikácia

a) Plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli

b) Nevyhnutné pre naše oprávnené záväzky (na preskúmanie, akým spôsobom zákazníci využívajú naše výrobky alebo služby s cieľom ich ďalšieho rozvoja a podpory podnikania)

Zváženie, či ste oprávnení/spĺňate podmienky na zúčastnenie sa konkrétneho klinického skúšania, súvisiaceho klinického skúmania alebo klinického podporného programu vykonávaného našimi klientami

a) Identita

b) Kontakt

c) Zdravie

a) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy s cieľom rozvoja našich produktov/služieb

b) Nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov s našimi koncovými klientami

Spravovanie a ochrana nášho podnikania a tejto webovej lokality (vrátane riešenia problémov, dátovej analýzy, testovania, údržby systému, podpory, vykazovania a hosťovania údajov)

a) Identita

b) Kontakt

c) Technické

a) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (na chod nášho podnikania, zabezpečenie spravovania a IT služieb, zabránenie podvodom a v kontexte reorganizácie podnikania alebo testovania reštrukturalizácie skupiny)

b) Nevyhnutné na splnenie právnych záväzkov

c) Nevyhnutné na riešenie sporov

Dodávanie dôležitého obsahu webových lokalít a propagácia a meranie či pochopenie efektivity propagácie, ktorú vám posielame

a) Identita

b) Kontakt

c) Profil

d) Využitie

e) Marketing a komunikácia

f) Technické

Nevyhnutné pre naše oprávnené záväzky (na preskúmanie, akým spôsobom zákazníci využívajú naše výrobky alebo služby s cieľom ich ďalšieho rozvoja, podpory nášho podnikania aj vášho informovania o našich marketingových stratégiách)

Používanie analýzy údajov na zlepšovanie našej webovej lokality, produktov/služieb, marketingu, vzťahov so zákazníkmi a ich skúseností s nami, poskytovanie záznamu o audite na účely získania súhlasu

a) Technické

b) Využitie

Nevyhnutné pre naše oprávnené záväzky (na definovanie typov zákazníkov využívajúcich naše produkty a služby s cieľom zachovať aktualizovaný a relevantný obsah na našich webových lokalitách, čo pomáha rozvoju nášho podnikania aj informovaniu o našich marketingových stratégiách)

Na formovanie návrhov a odporúčaní, ktoré vám posielame, o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať

a) Identita

b) Kontakt

c) Technické

d) Využitie

e) Profil

Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (s cieľom rozvíjať naše produkty a služby a nechávať rásť naše podnikanie)

Dodržanie zákonných povinností vrátane vládnych vyšetrovaní, súdnych príkazov či iných právnych procesov a ostatných nevyhnutných úkonov s cieľom zabrániť telesnému alebo finančnému poškodeniu či trestnému činu alebo podvodu

a) Identita

b) Kontakt

c) Technické

d) Využitie

e) Profil

a) Nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (s cieľom ochrániť naše podnikanie, zamestnancov, zákazníkov aj verejnosť)

b) Nevyhnutné na splnenie právnych záväzkov

c) Nevyhnutné na riešenie sporov

4.2 ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné klinické údaje zvyčajne nezdieľame so žiadnou spoločnosťou, ktorá nie je súčasťou spoločnosti CTM, s výnimkou našich dôveryhodných klientov a poskytovateľov služieb, ktorí ich potrebujú pre skúšania a štúdie.

Je možné, že budeme vaše osobné údaje zdieľať s nižšie uvedenými stranami a použijú sa na ciele uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke v kapitole 4.1.

 • Tretie strany, ktoré sú subdodávateľmi a poskytujú nám služby a/alebo nám pomáhajú poskytovať služby pre vás. V prípade, ak používame subdodávateľov, ktorí majú prístup k vašim osobným údajom, zabezpečíme, aby sa riadili prísnymi zmluvnými podmienkami, ktoré zabezpečia, že môžu uvedené osobné údaje spracovať len do rozsahu, ktorý písomne určíme, a vo všetkých týchto zmluvách budú správne naformulované ustanovenia o dôvernosti a ochrane údajov.
 • Tretie strany, ktorým sa môžeme rozhodnúť predať, preniesť alebo s nimi zlúčiť časť nášho podniku alebo naše aktíva. Prípadne je možné, že sa budeme snažiť získať iné podniky alebo sa s nimi zlúčiť. Ak v súvislosti s naším podnikaním vznikne potreba zmeny riadenia, noví vlastníci môžu používať vaše osobné údaje tým istým spôsobom, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov.
 • Osobné údaje môžeme zverejňovať orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom štátnej správy či inak v súvislosti so súdnymi predvolaniami alebo procesmi v súlade s požiadavkami príslušných zákonov alebo v prípadoch, v ktorých môže dôjsť k fyzickej alebo finančnej ujme, podvodu alebo trestnému činu.


Vyžadujeme, aby tretie strany rešpektovali zabezpečenie vašich osobných údajov a pristupovali k nim v súlade so zákonom. Nepovoľujeme našim poskytovateľom služieb tretích strán používať vaše osobné údaje na svoje vlastné účely a povoľujeme im spracúvať vaše osobné údaje len na určené účely a v súlade s našimi pokynmi.

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnej tretej strane. Naše používanie a zverejňovanie zdravotných údajov umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len „PIHI”) je obmedzené na minimálne množstvo osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zamýšľaného účelu konkrétneho klinického skúmania alebo klinického skúšania a používajú sa v súvislosti s predbežnými skríningovými aktivitami pre príslušné klinické výskumné projekty. To zahŕňa používanie dotazníkov štúdií, ktoré obsahujú iba otázky súvisiace so zdravím a medicínou, ktoré priamo súvisia s príslušným projektom klinického výskumu, ako sa uvádza v schválených protokoloch.

Údaje PIHI sa vo všeobecnosti nebudú používať a ani ich nezverejníme žiadnym tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Údaje PIHI môžeme výnimočne zverejniť v prípade, ak sa to bude vyžadovať príslušným zákonom alebo nariadením. Zahŕňa to najmä, ale nielen, situácie, v ktorých sa od nás vyžaduje, aby sme takéto údaje PIHI zverejnili v súvislosti so žiadosťami verejných orgánov o splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva. Bude to zahŕňať použitie a/alebo zverejnenie s cieľom:

 • zabránenia alebo kontroly ochorenia, poranenia alebo postihnutia;
 • nahlásenia ochorenia, poranenia alebo postihnutia;
 • pomoci pri dohľade nad verejným zdravím, vyšetrovaním orgánmi verejného zdravia alebo zásahmi pri ochrane verejného zdravia;
 • nahlásenia zneužitia alebo zanedbania dieťaťa či domáceho násilia;
 • odvrátenia závažného ohrozenia osobného alebo verejného zdravia alebo bezpečnosti;
 • poskytnutia informácií koronerom alebo posudkovým lekárom alebo v prípade darovania tkanív;
 • ako reakciu na právne konania a dôležité súdne nariadenia a predvolania;
 • na splnenie špeciálnych funkcií štátu a kompenzácií pre pracovníkov;
 • pracovníkmi, ktorí sú nahlasovateľmi alebo obeťami trestného činu;
 • ak v dobrej viere považujeme zverejnenie za nevyhnutné na ochranu našich práv alebo vašej bezpečnosti, bezpečnosti ostatných alebo na vyšetrenie podvodu.

4.3 ODSTÚPENIE

Kedykoľvek môžete požiadať nás alebo tretie strany o ukončenie zasielania informácií a pripomenutí tak, že nás kontaktujete.

Ak sa rozhodnete zrušiť prijímanie týchto informácií a pripomenutí, vaše rozhodnutie sa nebude týkať osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pri nákupe produktu alebo služby, registrácii s cieľom získania záruky, používaní produktu/služby či iných transakciách.

4.4 SÚBORY COOKIE

Súbory cookie používame len na zaznamenanie špecifických používateľských informácií týkajúcich sa prístupu používateľov na stránky, zaznamenanie ich minulých aktivít, manažment relácií a prispôsobenie. Používanie súborov cookie umožňuje lepší používateľský zážitok pri opakovanej návšteve webovej lokality.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietol všetky alebo len niektoré súbory cookie prehliadača, alebo aby váš upozornil v prípade, ak sa webové lokality snažia uložiť súbory cookie alebo k nim získať prístup. Ak zakážete alebo odmietnete súbory cookie, majte na pamäti, že niektoré webovej lokality nemusia byť dostupné alebo správne fungovať.

4.4.1 Riadenie súborov cookie. Interaktívne vyhlásenie o používaní súborov cookie spoločnosti CTM jasne uvádza, akým spôsobom sa sleduje správanie používateľov, pričom ponúka jednoducho použiteľné ovládacie prvky na udelenie alebo odvolanie súhlasu. Používateľ má kontrolný mechanizmus na zabránenie ukladaniu súborov cookie do svojho počítača až do získania súhlasu prostredníctvom potvrdzujúceho úkonu.

4.5 ZMENA ÚČELU

Vaše osobné údaje budeme používať len na ten účel, na aký boli získané, s výnimkou odôvodneného zváženia ich použitia na iný účel, ktorý je kompatibilný s pôvodným účelom.

Ak potrebujeme vaše osobné údaje použiť na účel, ktorý s uvedeným účelom nesúvisí, upozorníme vás a objasníme právny základ, o ktorý sa v danom prípade opierame.

Majte na pamäti, že vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho vedomia alebo súhlasu, ak je to v súlade s vyššie uvedenými pravidlami a v prípade, ak je to vyžadované alebo povolené zákonom.

4.6 POUŽÍVANIE ZDRAVOTNÝCH ÚDAJOV V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH

Zákon o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia z roku 1996 (ďalej len „HIPAA“) a z neho vyplývajúce právne predpisy publikované Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí USA (ďalej len „DHHS“) zavádzajú obmedzenia na iné organizácie (dotknuté subjekty), ktorých sa zákon HIPAA týka vzhľadom na váš vzťah so spoločnosťou CTM. Od spoločnosti CTM sa môže pri poskytovaní služieb call centra na nábor účastníkov pre jednu z týchto organizácií vyžadovať, aby pri vykonávaní výskumných činností v oblasti účastníkov dodržiavala určité aspekty zákona HIPAA.

Napriek tomu, že spoločnosť CTM nie je dotknutým subjektom podľa definície v ustanoveniach zákona HIPPA týkajúcich sa ochrany osobných údajov, naše zásady a postupy, ktoré určujú práva účastníkov výskumu na ochranu osobných údajov, ktoré sú zahrnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov, sú kompatibilné s tými, ktoré sú uvedené v zákone HIPAA v súvislosti s dotknutými subjektami a stanú sa štandardom v prípade výskumných aktivít vrátane údajov PIHI.

Všetky údaje PIHI zhromaždené spoločnosťou CTM v súvislosti s náborom účastníkov klinickej výskumnej štúdie sa zaznamenávajú elektronicky a sú prenášané zabezpečeným sieťovým prepojením do zabezpečenej databázy. Zásady zabezpečenia údajov spoločnosti CTM sú v súlade so správnymi klinickými postupmi, zákonom HIPAA a nariadením GDPR. Spoločnosť CTM uchováva samostatné bezpečnostné politiky pre fyzické zabezpečenie, sieťové zabezpečenie a zabezpečenie aplikácií.

5. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY

Niektoré osobné údaje sa môžu uchovávať na serveroch v USA. To bude zahŕňať prenos vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP”) alebo UK. Okrem toho využívame tretie strany, ktoré majú IT servery umiestnené v Spojených štátoch a ktoré uchovávajú vaše osobné údaje. Súhlasíte s prenosom svojich osobných údajov do Spojených štátov.

Zakaždým, keď prenesieme alebo spracujeme vaše osobné údaje mimo EHP alebo UK, zabezpečíme, aby im bol poskytnutý podobný stupeň ochrany použitím špecifických zmlúv, ktoré schválila Európska komisia (alebo komisia UK ICO) a ktoré zabezpečia osobným údajom rovnakú úroveň ochrany ako v Európe.

6. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

My a naši hosťujúci partneri tretích strán sme zaviedli vhodné bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť náhodnej strate vašich osobných údajov, ich použitiu alebo sprístupneniu nepovoleným spôsobom, ich úprave alebo zverejneniu. Okrem toho obmedzujeme prístup k vašim osobným údajom na tých zamestnancov, agentov, dodávateľov a iné tretie strany, ktoré ich musia poznať z povahy svojej práce. Vaše osobné údaje budú spracúvať len podľa našich pokynov a podliehajú povinnosti zachovávať dôvernosť.

Zaviedli sme postupy, ktoré slúžia na riešenie akéhokoľvek podozrenia, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, a upozorníme vás a akýkoľvek súvisiaci regulačný orgán na toto narušenie v prípade, kedy je to vyžadované zákonom.

7. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, s akým boli zhromaždené, vrátane cieľov uspokojenia právnych a účtovných požiadaviek alebo požiadaviek vykazovania.

Na určenie vhodného obdobia uchovávania osobných údajov zvažujeme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko ich poškodenia neoprávneným použitím či zverejnením osobných údajov, cieľ, s akým vaše osobné údaje spracúvame, a aj to, či dané ciele vieme dosiahnuť inými prostriedkami a v rámci príslušných právnych požiadaviek.

V EHP a Spojenom kráľovstve nás môžete za istých okolností požiadať o odstránenie vašich údajov: ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom „Vaše práva na ochranu osobných údajov stanovené v nariadení GDPR a v zákonoch na ochranu osobných údajov platných v UK“.

Vaše osobné údaje môžeme anonymizovať (vďaka čomu už k vám nebudú priradené) na výskumné alebo štatistické účely. V tomto prípade môžeme tieto informácie použiť neobmedzene a bez toho, aby sme vás upozornili.

8. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV STANOVENÉ VO VŠEOBECNOM NARIADENÍ O OCHRANE ÚDAJOV A V ZÁKONOCH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PLATNÝCH V UK

Za istých okolností máte na v EHP a Spojenom kráľovstve tieto práva, ktoré určujú zákony na ochranu osobných údajov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi:

Žiadosť o prístup k vašim osobným údajom (známa pod názvom „žiadosť dotknutých osôb o prístup k údajom“). Umožňuje vám získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme, a overiť, či ich spracúvame v súlade s právnymi predpismi.

Žiadosť o opravu vašich osobných údajov, ktoré držíme. Umožňuje vám požiadať o opravu všetkých neúplných alebo nepresných údajov, ktoré o vás máme, hoci možno budeme musieť overiť presnosť nových údajov, ktoré nám poskytnete.

Žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov. Umožňuje vám požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, ak neexistuje dobrý dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali. Máte tiež právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste úspešne uplatnili svoje právo namietať voči spracúvaniu (pozri nižšie), ak sme vaše údaje spracúvali nezákonne, alebo ak sme povinní vymazať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali miestne právne predpisy. Majte však na pamäti, že nie vždy budeme môcť vyhovieť vašej žiadosti o výmaz z osobitných právnych dôvodov, ktoré vám budú oznámené, ak pôjde o tento prípad, v čase vašej žiadosti.

Námietka voči spracúvaniu vašich osobných údajov, kde sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo záujem tretej strany), a vaša konkrétna situácia vás oprávňuje, aby ste namietali voči spracúvaniu na tomto základe, pretože si myslíte, že to má vplyv na vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať, ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. V niektorých prípadoch môžeme dokázať, že máme presvedčivé legitímne dôvody, na základe ktorých spracúvame vaše informácie a ktoré majú prednosť pred vašimi právami a slobodami.

Žiadosť o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Umožňuje vám požiadať nás o pozastavenie spracúvania vašich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: (a) ak chcete, aby sme stanovili presnosť údajov, (b) ak je naše používanie údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali, (c) ak chcete, aby sme údaje uchovávali aj vtedy, keď ich už nevyžadujeme, pretože ich potrebujete na stanovenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov, alebo (d) ak ste namietali proti nášmu používaniu svojich údajov, ale musíme overiť, či máme prednostné legitímne dôvody, na základe ktorých ich používame.

Žiadosť o prenos vašich osobných údajov vám alebo tretej strane. Vaše osobné údaje poskytneme vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Majte na pamäti, že toto právo sa vzťahuje len na automatizované informácie, na ktorých požitie ste nám pôvodne poskytli súhlas, alebo ak sme ich použili pri plnení zmluvy s vami.

Odstúpenie od súhlasu kedykoľvek, kde sa spoliehame na súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. To však nebude mať vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonaného predtým, ako svoj súhlas odvoláte. Ak odvoláte svoj súhlas, možno vám nebudeme môcť poskytnúť určité produkty alebo služby. Informácie o tom vám poskytneme v čase, keď odvoláte svoj súhlas.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás.

V EHP alebo UK môžete kedykoľvek podať sťažnosť oprávnenému vnútroštátnemu orgánu dohľadu v krajine, v ktorej žijete. V Spojenom kráľovstve je to napríklad Úrad splnomocnenca pre informácie (ďalej len „ICO“), ktorý je orgánom dohľadu v UK zodpovedným za otázky súvisiace s ochranou údajov (www.ico.org.uk). Ocenili by sme však, ak by ste sa so svojimi obavami najskôr obrátili na nás, kým sa rozhodnete kontaktovať národné orgány dohľadu, aby sme ich mohli vyriešiť.

Zoznam dozorných orgánov v EÚ je dostupný tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8.1 ZVYČAJNE SA NEVYŽADUJE ŽIADEN POPLATOK

Za prístup k svojim osobným údajom ani uplatnenie ktorýchkoľvek z ďalších práv nemusíte platiť žiadne poplatky.

8.2 ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME POTREBOVAŤ

Možno budeme od vás potrebovať osobitné informácie na potvrdenie vašej identity a zabezpečenie vášho práva na prístup k osobným údajom (alebo na uplatnenie ktorýchkoľvek z ďalších práv). Ide o bezpečnostné opatrenie, ktorým sa zabezpečí, aby sa osobné údaje nesprístupnili žiadnej osobe, ktorá nemá právo na ich získanie. Môžeme vás tiež kontaktovať a požiadať vás o ďalšie informácie v súvislosti s vašou žiadosťou na urýchlenie našej odpovede.

8.3 ČASOVÝ LIMIT NA ODPOVEĎ

Na všetky oprávnené žiadosti sa snažíme odpovedať do 30 pracovných dní. Niekedy nám môže trvať dlhšie ako 30 pracovných dní, ak je vaša žiadosť mimoriadne zložitá alebo ste podali veľa žiadostí. V tomto prípade vám to oznámime a budeme vás priebežne informovať.

9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚZEMÍ KALIFORNIE

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte tieto práva vzťahujúce sa na ochranu svojich osobných údajov.

 • Právo vedieť, aké osobné informácie o vás sme zhromaždili, použili, zverejnili a predali. Ak chcete odoslať žiadosť o poskytnutie informácií, kontaktujte nás. Môžete tiež určiť autorizovaného zástupcu, ktorý bude žiadať o prístup vo vašom mene.
 • Právo požadovať, aby sme odstránili všetky osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili. Ak chcete odoslať žiadosť o odstránenie, kontaktujte nás. Môžete tiež určiť autorizovaného zástupcu, ktorý bude žiadať o odstránenie vo vašom mene.


Ak chcete uplatniť svoje práva a odošlete nám správnu žiadosť, overíme vašu totožnosť tak, že vás požiadame o identifikujúce informácie, ku ktorým patrí vaša e-mailová adresa, telefónne číslo a/alebo informácie o vašom konte u nás. Na overenie vašej totožnosti môžeme využiť aj nezávislého poskytovateľa overovacích služieb. Upozorňujeme, že takéto žiadosti musíme splniť len dvakrát počas 12-mesačného obdobia.

Vaše uplatnenie týchto práv nebude mať žiaden nežiaduci vplyv na cenu ani kvalitu našich tovarov alebo služieb.

Počas 12-mesačného obdobia pred dátumom týchto zásad ochrany osobných údajov spoločnosť CTM nepredala žiadne osobné údaje, ktoré o vás zhromaždila, ani to neplánuje v budúcnosti urobiť.

10. DEFINÍCIE

EHP a Spojené kráľovstvo

Oprávnený záujem znamená, na území EHP a v UK, záujem našej spoločnosti vykonávať a spravovať naše podnikanie tak, aby sme vám poskytli čo najkvalitnejšiu službu/produkt a ich najlepšie a najbezpečnejšie používanie. Pred spracovaním vašich osobných údajov pre naše oprávnené záujmy sa postaráme o to, aby sme zvážili a vyvážili akýkoľvek potenciálny vplyv na vás (pozitívny aj negatívny) a vaše práva. Vaše osobné údaje nepoužívame na činnosti, pri ktorých naše záujmy prevažujú vplyv na vás (pokiaľ nemáme váš súhlas alebo to inak nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon). Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako posudzujeme naše oprávnené záujmy v súvislosti s akýmkoľvek potenciálnym dopadom na vás z hľadiska konkrétnych aktivít, môžete nás kontaktovať.

Plnenie zmluvy znamená spracovanie vašich údajov tam, kde je to nevyhnutné, na plnenie zmluvy, ktorej ste súčasťou, alebo krokov, o ktoré žiadate, pred tým, ako do tohto zmluvného vzťahu vstúpite.

Splnenie právnych záväzkov alebo zákonnej povinnosti znamená spracovanie vašich osobných údajov tam, kde je to nevyhnutné, aby sme dosiahli súlad s právnym záväzkom alebo zákonnou povinnosťou, ktorým podliehame.

GDPR je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov platné v Európskej únii.

SPOJENÉ ŠTÁTY

Dotknutý subjekt predstavuje inštitúciu, organizáciu alebo iný subjekt, ktorý podlieha Zákonu o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia (ďalej len „HIPAA“) z roku 1996. Dotknuté subjekty zahŕňajú: (i) program zdravotnej starostlivosti, (ii) zúčtovacie centrum zdravotnej starostlivosti, (iii) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prenáša akékoľvek zdravotné údaje umožňujúce osobnú identifikáciu v elektronickej forme v súvislosti s transakciou, na ktorú sa vzťahuje zákon HIPAA.

Zdravotné údaje umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby (ďalej len „PIHI“) sú akékoľvek informácie vrátane demografických, ktoré boli zhromaždené od jednotlivca a ktoré:

 1. sa vzťahujú na (a) minulé, súčasné alebo budúce fyzické alebo duševné zdravie alebo stav jednotlivca, (b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti jednotlivcovi, alebo (c) minulú, súčasnú alebo budúcu platbu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti jednotlivcovi, a
 2. identifikujú jednotlivca alebo existuje primeraný základ domnievať sa, že sa môžu použiť na identifikáciu jednotlivca, a
 3. ZÚUOI nezahŕňajú záznamy o vzdelaní ani zdravotné záznamy, na ktoré sa vzťahuje zákon o prístupe rodiny k záznamom o vzdelaní a ochrane osobných údajov, ani záznamy o zamestnaní, ktoré má spoločnosť CTM v držbe ako zamestnávateľ.


KALIFORNIA

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú, súvisia, opisujú, môžu byť v rozumnej miere priradené alebo prepojené, priamo alebo nepriamo, s konkrétnym spotrebiteľom alebo domácnosťou.

PRE AKÚKOĽVEK JURISDIKCIU

Tretie strany znamenajú:

 • poskytovateľov služieb, ktorí vystupujú ako spracovatelia a ktorí nám poskytujú služby,
 • profesionálnych poradcov, ktorí vystupujú ako spracovatelia alebo spoloční prevádzkovatelia, vrátane právnikov, bankárov, audítorov a poisťovateľov, ktorí nám poskytujú konzultačné, bankové, právne, poisťovacie a účtovnícke služby,
 • regulačné a iné štátne orgány, ktoré vystupujú ako spracovatelia alebo spoloční prevádzkovatelia v ktorejkoľvek jurisdikcii, v ktorej máme prevádzku, a ktorí za istých okolností vyžadujú vykazovanie aktivít spracovania.